19/05/2016 Lượt xem: 1465

Câu I (3 điểm)

            Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỉ XX là do những nguyên nhân nào?

 

Câu II (2 điểm)

1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước, chọn Cao Bằng làm căn cứ.
5/1941 Chủ trì hội nghị ban chấp hành Trung ương.
19/5/1941 Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng Minh.
Cuối 1941 Thành lập đội tự vệ vũ trang Cao Bằng.
22/12/1944 Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
6/1945 Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.
16-17/8/1945 Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
28/8/1945 Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ  thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1) Qua bảng dữ liệu, anh (chị) hãy nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc –Hồ Chí Minh đối với cách mạng tháng Tám?

2) Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói trên, trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền biển đảo nước ta.

 

Câu III (3 điểm)

Hãy nêu chủ trương, sách lược của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền trong một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? Bài học rút ra trong chính sách đối ngoại của Đảng ta hiện nay.

 

Câu IV (2 điểm)

Tại sao Pháp chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta? Đánh giá vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc” của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

————Hết——–