17/02/2016 Lượt xem: 1444

Câu I (2,0 điểm)

  1. Nêu hệ tọa độ địa lí trên đất liền của Việt Nam.
  2. Nêu các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Trong các đặc điểm chung đó, đặc điểm nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 10, hãy:

  1. Kể tên các quốc gia ven Biển Đông.
  2. Kể tên và sắp xếp tỉ lệ diện tích lưu vực theo thứ tự giảm dần của 9 hệ thống sông lớn ở nước ta.

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995 – 2013

(Đơn vị: Nghìn người)

Năm

Tổng số dân

Dân số thành thị

Dân số nông thôn

1995

71996

14938

57058

2000

77635

18772

58863

2005

82392

22332

60060

2010

86932

26516

60416

2013

89708

28874

60834

(Nguồn: Niên giám thống kê 2014)

  1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1995 – 2013.
  2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn trên.

Câu IV (3,0 điểm)

  1. Trình bày sự phân hóa đất theo độ cao ở nước ta. Tại sao ở phần lãnh thổ phía Nam không có đai ôn đới gió mùa trên núi?
  2. Trình bày hoạt động của lũ quét ở nước ta. Cho biết nguyên nhân, hậu quả và giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia  năm 2016 môn Địa – Sở GD Vĩnh Phúc Lần 1

De thi thu THPT Quoc gia nam 2016 mon Dia - So GD Vinh Phuc Lan 1