Văn bản của nhà trường
chuc nang cua van hoc viet nam

 

SỞ GD&ĐT SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THẢO NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        ***

Số: …../KH – PHT

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 – 2016 

 1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

– Căn cứ chỉ thị số 313/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016.

– Căn cứ quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Căn cứ công văn số 787/SGD-GDPT ngày 7/9/2015 của Sở GD&ĐT Sơn La về nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016.

– Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2015-2016

– Căn cứ vị trí, nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn năm học 2015-2016.

Tôi lập kế hoạch chuyên môn với nội dung như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Thuận lợi:

– GV bộ môn đã được biên chế đủ, được bố trí thành 6 tổ chuyên môn, cụ thể:

 

STT Tổ chuyên môn Tổ trưởng/Tổ phó Số lượng giáo viên Chi chú
1 Toán – Tin Nguyễn Thị Thủy

Phạm Thị Thanh Tuyền

12 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh
2 Ngữ Văn Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Thu Hương

8 03 GV dạy giỏi cấp tỉnh

01 GV có trình độ Thạc sĩ

3 Sử – Địa – GDCD Trương Thị Hiền

Trần  Phương Thảo

9 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh

01 GV có trình độ Thạc sĩ

4 Sinh – Thể dục Hoàng Thị Bích

Trần Văn Đều

10 03 GV dạy giỏi cấp tỉnh
5 Lý – Hóa – CN Lại Phương Trà

Khuất Văn Thu

Bùi Thị Thủy

9 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh

 

6 Ngoại Ngữ Vũ Thị Thủy

Nguyễn Thị Hiền

8 01 GV dạy giỏi cấp tỉnh

 

  • Điều chỉnh: Từ  tháng …….Năm  2016
STT Tổ chuyên môn Tổ trưởng/Tổ phó Số lượng giáo viên Chi chú
1 Toán – Tin Nguyễn Thị Thủy

Phạm Thị Thanh Tuyền

12 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh
2 Ngữ Văn Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Thu Hương

8 03 GV dạy giỏi cấp tỉnh

01 GV có trình độ Thạc sĩ

3 Sử – Địa – GDCD Trương Thị Hiền

Trần Thị Phương Thảo

9 03 GV dạy giỏi cấp tỉnh

01 GV có trình độ Thạc sĩ

4 Sinh – Thể dục Hoàng Thị Bích

Trần Văn Đều

10 03 GV dạy giỏi cấp tỉnh
5 Lý – Hóa – Công nghệ Lại Phương Trà

Khuất Văn Thu

Bùi Thị Thủy

12 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh

 

6 Ngoại Ngữ Vũ Thị Thủy

Nguyễn Thị Hiền

8 01 GV dạy giỏi cấp tỉnh

 

– Đội ngũ GV đã có sự trưởng thành nhất định về ý thức, năng lực chuyên môn, đặc biệt,  đã được bổ sung thêm 10 GV dạy giỏi cấp tỉnh.

– Bước vào năm học mới, nhà trường có 25 phòng học đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản để giảng dạy học tập. Bên cạnh đó nhà trường còn có 02 phòng học Tiếng Anh, 03 phòng học có máy chiếu để giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử.

– Hoạt động của các tổ chuyên môn, về cơ bản đã đi vào ổn định từ đầu năm.

– Tỉ lệ HS khá giỏi và số lượng HS giỏi của năm học 2014-2015 tăng, là động lực thúc đẩy GV, HS cố gắng trong giảng dạy, học tập.

– Năm học mới bắt đầu từ 24/8/2015 nên nhà trường có đủ thời gian để điều chỉnh các hoạt động chuyên môn cho cả năm học.

– Số tiết dạy khá, giỏi của năm học 2014-2015 đạt 96,5%

 1. Khó khăn:

– Về đội ngũ:

* BGH nhà trường chưa được bổ nhiệm đủ về số lượng (chức vụ Phó Hiệu trưởng), việc phối hợp hoạt động của một số đồng chí chưa thật kịp thời nên công việc bị chồng chéo, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ.

* Bản thân còn nể nang trong việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý (trong phạm vi quyền hạn) đối với một số sai phạm, yếu kém của một bộ phận GV.

* Các tổ trưởng CM hoạt động chưa đều tay, một bộ phận còn thụ động trong việc triển khai công tác CM ( Kiểm tra hồ sơ, GA, dự giờ, bồi dưỡng, SHCM…); Việc đánh giá, xếp loại còn nể nang, cào bằng, nên thiếu tính động viên, kích thích đối với GV.

* Sinh hoạt của các tổ CM chưa đều, hiệu quả của từng buổi sinh hoạt CM chưa cao, thiếu nội dung chuyên sâu để GV có định hướng cụ thể.

* Đầu năm học, cơ quan chủ quản đã điều động 02 GV có năng lực đi nhận công tác ở trường khác, đồng thời điều động 01 GV Vật Lý, 01 GV Tin học đi tăng cường cho trường bạn. Trong năm học có 07 nữ GV lần lượt nghỉ thai sản ( Từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016). Bên cạnh đó, một bộ phận GV chưa tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực chuyên môn.

– Về HS: Một bộ phận HS, đặc biệt là HS ở vùng sâu, vùng xa, HS là dân tộc thiểu số chưa có động cơ học tập đúng đắn, chưa tích cực học tập, kết quả học tập còn hạn chế.

– Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

* Nhà trường chưa có phòng chức năng để phục vụ cho các tiết dạy, học thực hành.

* Máy chiếu Projetơ còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH         

Dạy và học là nhiệm vụ chính trị trung tâm quyết định chất lượng, sự thành bại của nhà trường. Vì vậy, ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, qua đó khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường đối với ngành, với địa phương, xã hội. Chất lượng được nâng cao sẽ có sức thu hút HS đến với nhà trường.

Nhìn rộng ra, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mới đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, cho đất nước.

Với nhận thức đó, tôi tự đánh giá những hoạt động trong phạm vị nhiệm vụ được phân công như sau:

– Ưu điểm:

* Về cơ bản, đã triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo Ngành, nhờ đó góp phần cùng các hoạt động khác của nhà trường đạt kết quả cao hơn năm học trước.

* Trong từng nội dung công việc cụ thể, bản thân đã tích cực, chủ động lập KH, triển khai sau khi có sự đồng ý của HT.

* Sự phối hợp của tôi với các bộ phận khác trong công tác CM trong năm học đã có biến chuyển tích cực, rõ rệt, nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả công việc.

Với nhận thức đó, kế hoạch chung xuyên suốt cả năm học 2015-2016 về chuyên môn gồm nội dung cơ bản sau:

* Tổ chức cho GV cốt cán dự bồi dưỡng CM hè 2015 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Sơn La, bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ GV ( theo hình thức tập trung ở tổ, nhóm CM, hoặc toàn trường) và tự bồi dưỡng.

* Sinh hoạt CM cụm trường ( Båi d­ìng ph­¬ng ph¸p CM, båi d­ìng theo chñ ®Ò, båi d­ìng vÒ ®æi míi ®¸nh gi¸ HS, båi d­ìng c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ….)

* Tổ chức dạy Hướng nghiệp, day, học ngoài giờ lên lớp, dạy nghệ PT cho k11, trong đó, dạy nghề PT cho k11 có phối hợp với TTGDTX Mộc Châu

* Dạy GDQP-AN theo KH đã được Sở GD&ĐT phê duyệt, mỗi tuần 01 tiết, rải đều trong cả năm học đối với K10,K11; Riêng K12 học hết chương trình GDQP-AN trong kỳ I.

* Quán triệt việc thực hiện quy chế chuyên môn ( hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, theo quy định tại CV số 961/2008 của Sở GD&ĐT Sơn La). Động viên, giáo dục ý thức tự giác của GV nhằm thức hiện tốt quy chế CM, không dạy dồn, ghép, không cắt xén chương trình.

* Tăng cường kiểm tra, đôn đốc GV thực hiện đúng, đủ, kịp thời chương trình bộ môn, chú trọng bài soạn theo hướng cải tiến nội dung, chú trọng tính vừa sức cho từng đối tượng HS.

* Tham mưu cho HT có biện pháp để bổ sung SGK, tài liệu, trang thiết bị cho phòng chức năng …

* Tham mưu cho HT trong việc phân công vị trí việc làm cho GV, cố gắng đạt được hợp lý nhất về sự cân đối số tiết trong điều kiện biện chế hiện có, ít xáo trộn.

* Xây dựng TKB hợp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của GV trong phạm vi cho phép.

* Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nd chương trình, thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ của Ban kiểm tra nội bộ.

* Tăng cường việc KT của GV, chấm, trả bài kịp thời, vào điểm đúng quy chế.

* Tổ chức dự giờ, nhận xét, xếp loại tiết dạy theo tổ, nhóm CM định kỳ, thường kỳ, bồi dưỡng tay nghề cho GV trẻ, GV có tay nghề yếu.

* Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồng dùng dạy học, máy chiếu.

* Tổ chức ôn luyện thi HSG lớp 12, gồm HS k11,12 ( Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh). Ôn luyện từ tuần đầu của năm học, trên cơ sở lựa chọn những HS có năng lực, có kq học tập khá, giỏi ở năm học trước. Đội ngũ GV ôn luyện là những GV nòng cốt của các bộ môn được tổ CM giới thiệu, HT quyết định.

* Tổ chức cho đoàn HS dự thi HS giỏi cấp tỉnh ( 15/10/2015)

* Tổ chức cho đoàn HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh dự thi khảo sát lập đội tuyển HS giỏi quốc gia ( 23/11/2015).

* Tổ chức cho HS có đủ năng lực dự thi sáng tạo KH-KT cấp trường trước 10/12/2015, lựa chọn HS đủ đk dự thi sáng tạo KH-KT cấp tỉnh ( tổ chức tháng 1/2016)

* Tổ chức ôn luyện thi HS giỏi các môn: Giải Toán trên Iternet, thi HS giỏi tiếng Anh trên Iternet ( từ tháng 10/2015)

* Tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp trường ( tháng 11/2015) lập đội tuyển tham gia HK Phù đổng cấp tỉnh ( tháng 12/2015)

* Tổ chức cho HS k11 học nghề PT ( phối hợp với TTGD TX Mộc Châu), thi lấy chứng chỉ nghề PT ( tháng 4/2016).

* Tổ chức ôn thi tôt nghiệp THPT cho HS k12 ( từ tháng 3 đến tháng 5/2016); kiểm tra, rà soát, bổ sung, chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ cho HS k12, đảm bảo đầy đủ, chính xác cho 100% HS dự thi TN ( giữa tháng 6/2016).

* Sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường: Thảo Nguyên, Mộc Hạ, Tân Lập, soạn nội dung chuyên đề cho từng bộ môn, mỗi chuyên đề có ít nhất 02 tiết. Mỗi kỳ tổ chức sinh hoạt 01 lần, triển khai dạy theo chuyên đề sau khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt

* Thùc hiÖn gi¶m t¶i ch­¬ng tr×nh theo h­íng dÉn gi¶m t¶i cña Bé GD&§T ®· ban hµnh.

 1. ChØ tiªu phÊn ®Êu, biÖn ph¸p qu¶n lý:

Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ, nghị quyết hội nghị CC-VC đầu năm học và đăng ký thi đua của tổ CM:

 1. §¨ng ký thi ®ua:

+ Tr­êng “ Tập thể Lao động xuÊt s¾c cÊp tØnh” ( ®ñ tiªu chuÈn ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh tÆng b»ng khen)

+ Tæ chuyªn m«n: §¨ng ký  ®Çu n¨m.

+ C¸ nh©n: §¨ng ký danh hiÖu theo tõng vÞ trÝ viÖc lµm.

          1.Tổ Toán – Tin:

 1. Đối với cá nhân:
 

STT

 

Họ và tên

Giới tính  

Chức vụ

Kết quả thi đua các năm trước Đăng ký danh hiệu thi đua KT năm học 2015-2016 Tên đề tài/sáng kiến kinh nghiệm Hình thức khen Cấp khen thưởng
1 Nguyễn Thị Thủy Nữ TTCM LĐTT LĐTT   Giấy khen Sở GD & ĐT
2 Trần Thị Nhung Nữ   LĐTT CSTĐCS Ứng dụng của đạo hàm trong bài toán chứng minh bất đẳng thức. Giấy chứng nhận, giấy khen SởGD & ĐT
3 Lê Thị Thúy Nga Nữ   LĐTT LĐTT      
4 Nguyễn Văn Phong Nam   LĐTT LĐTT      
5 Phạm Thu Hải Nữ   LĐTT LĐTT      
6 Trần Thị Nga Nữ   LĐTT LĐTT      
7 Vũ Đức Toản Nam   LĐTT LĐTT      
8 Lê Thị Thanh Thủy Nữ   LĐTT LĐTT      
9 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ TPCM LĐTT LĐTT      
10 Nguyễn Duy Trung Nam   CSTĐCS CSTĐCS Một vài phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo trong môn Tin học lớp 10. Giấy chứng nhận, giấy khen SởGD & ĐT
11 Nguyễn Tất Hưng Nam   LĐTT LĐTT      
12 Nguyễn Văn Tuấn Nam   LĐTT LĐTT      
 1. Đối với tập thể:
STT Tên tập thể Số thành viên Kết quả thi đua các năm trước Đăng ký thi đua KT

năm học 2015- 2016

Danh hiệu Hình thức khen Cấp khen thưởng
 

1

 

Tập thể: Tổ Toán – Tin

 

12

 

TTLĐXS

 

TTLĐXS

 

Giấy chứng nhận,

Bằng khen

 

UBND Tỉnh

 

 1. Tổ Ngữ Văn:

BIỂU 1: BIỂU TỔNG HỢP

Họ và tên Nhiệm vụ được giao Nội dung công việc Chỉ tiêu đăng kí Đăng kí danh hiệu thi đua
 

 

Nguyễn Thị Dung

 

 

Tổ trưởng

CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ (8 GV) – Tổ HTXSNV CSTĐ cấp Tỉnh
CV2: giảng dạy Văn 3 lớp (118 HS) Giỏi: 4,2%

Khá: 37,3%

Tb: 54,3%

Yếu: 4,2%

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Dạy phụ đạo, HSG 40 tiết
Nguyễn Thị Thu Hương Tổ phó CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ (8 GV) – Tổ HTXSNV – GVCNG

– Lớp: TT

– LĐTT

CV2: giảng dạy Văn 3 lớp (104 HS) Giỏi: 9%

Khá: 44%

Tb: 38%

Yếu: 11%

CV3: Chủ nhiệm lớp 11B2

(36 HS)

Xếp loại
HL HK
G = 0 T = 61,1%
K = 61,1% K = 38,9%
Tb =38,9% Tb = 0
CV4: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Dạy phụ đạo, HSG 40 tiết
Đặng Thị Hằng Giáo viên CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (118 HS) Giỏi: 1,6%

Khá: 17%

Tb: 59,4%

Yếu: 22%

– LĐTT

– Lớp: TTTT

CV2: Chủ nhiệm lớp 10A3

(Sĩ số 39 HS)

 

 

 

 

Xếp loại
HK HL
G = 0 HS T = 22,2%
K = 5,1% K = 70,1%
Tb = 64,1% Tb = 5,1%
Yếu = 30,8% Yếu = 2,6%
CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Dạy phụ đạo HS yếu kém 12 tiết
Phạm Thị Lượt Giáo viên CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (112 HS) Giỏi: 1,6%

Khá: 17%

Tb: 59,4%

Yếu: 22%

          LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Dạy phụ đạo HS yếu kém 12 tiết
Trương Thị Lợi Giáo viên CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (114 HS) Giỏi: 2,6%

Khá: 30,7%

Tb: 57,9%

Yếu: 8,8%

        CSTĐCS
CV2: Thư ký hội đồng số 2 Tốt
CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Dạy phụ đạo HS yếu kém 15 tiết
Nguyễn Thị Mai  

Giáo viên

 

 

CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (112 HS) Giỏi: 0%

Khá: 10%

Tb: 75%

Yếu: 15%

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Dạy phụ đạo HS yếu kém 06 tiết

 

 

 

Lê Thị Phượng Giáo viên CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (105 HS) Giỏi: 0%

Khá: 25%

Tb: 70%

Yếu: 5%

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Dạy phụ đạo HS yếu kém 06 tiết

 

Vi Văn Sự Giáo viên CV1: giảng dạy Văn 3 lớp (134 HS) Giỏi: 0,7%

Khá: 30%

Tb: 60%

Yếu: 9,3%

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Khá
CV3: Dạy phụ đạo HS yếu kém 12 tiết

 

 

 

 

 

 

BIỂU 2: ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT

Họ tên Soạn giảng giáo án bằng máy tính Đăng kí sử dụng phần mềm để dạy trên/năm
Số tiết T K Đ
Nguyễn Thị Dung 6 5 1 0 0
Nguyễn Thu Hương 6 4 2 0 0
Đặng Thị Hằng 2 1 1 0 0
Phạm Thị Lượt 2 1 1 0 0
Trương Thị Lợi 3 2 1 0 0
Nguyễn Thị Mai 1 1 0 0 0
Lê Thị Phượng 0 0 0 0 0
Vi Văn Sự 0 0 0 0 0
Tổng 08 20 14 6 0 0

 

BIỂU 3: ĐĂNG KÝ VỀ HỒ SƠ

Họ tên Đánh giá về hồ sơ
Số

hồ sơ

theo

quy

định

Chế độ

quản lí,

sử dụng,

kiểm tra

Tên hồ sơ Tỉ lệ xếp loại từng

hồ sơ

Xếp loại

chung

về hồ sơ

Ghi chú
T K Tb
 

 

 

 

Nguyễn Thị Dung

8  

– TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 96,3% 3,7% 0 0  

 

 

 

 

 

T

 
Kế hoạch giảng dạy 98% 2% 0 0
Sổ điểm cá nhân 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự bồi dưỡng 90% 10% 0 0
Sổ ghi chép, hội họp 100%   0 0
Kế hoạch Tổ CM 96% 4% 0 0
Sổ Nghị quyết Tổ 95% 5% 0 0
Nguyễn Thị

Thu Hương

8 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 95% 5% 0 0 T  
Kế hoạch giảng dạy 98% 2% 0 0
Sổ điểm cá nhân 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự bồi dưỡng 90% 10% 0 0
Sổ ghi chép, hội họp 100%   0 0
Sổ chủ nhiệm

 

95% 5% 0 0
KH chủ nhiệm 95% 5% 0 0
Đặng Thị Hằng 8 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 96,3% 3,7% 0 0 T  
KH giảng dạy 100%   0 0
Sổ điểm cá nhân 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự bồi dưỡng 90% 10% 0 0
Sổ ghi chép, HH 100%   0 0
Sổ chủ nhiệm

 

95% 5% 0 0
KH chủ nhiệm 95% 5% 0 0
Phạm Thị Lượt 6 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra

1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 92,6% 7,4% 0 0 T  
KH giảng dạy 95%    5% 0 0
Sổ điểm cá nhân 100%   0 0
Sổ dự giờ 90% 10% 0 0
Sổ tự bồi dưỡng 80% 20% 0 0
Sổ ghi chép, hội họp  90% 10% 0 0
 

 

 

 

Trương Thị Lợi

6 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 98% 2% 0 0 T  
Kế hoạch giảng dạy 97%      3% 0 0
Sổ điểm CN 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự BD 90% 10% 0 0
Sổ ghi chép, hội họp      100%   0 0
Nguyễn Thị Mai 6 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 95,9% 4,1%     T  
KH giảng dạy 97% 3% 0 0
Sổ điểm CN 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự BD 90% 10% 0 0
Sổ ghi chép, hội họp 100%   0 0
Lê Thị Phượng  

 

6

– TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 90% 10% 0 0 T  
KH giảng dạy 97% 3% 0 0
Sổ điểm CN 100%   0 0
Sổ dự giờ 95% 5% 0 0
Sổ tự BD 80% 20% 0 0
Sổ ghi chép, HH 100%   0 0
Vi Văn Sự 6 – TT, TP CM quản lí, kiểm tra thường xuyên (02 tuần kiểm tra 1 lần), KT đột xuất

– GV sử dụng hằng ngày khi dạy học

Giáo án 80% 20% 0 0 K  
KH giảng dạy 94%    6% 0 0
Sổ điểm 100%   0 0
Sổ dự giờ 75% 25% 0 0
Sổ tự BD 75% 25% 0 0
Sổ ghi chép, HH  98% 2% 0 0
Cộng 54                

 

BIỂU 4: ĐĂNG KÍ VỀ GIÁO ÁN

 

Họ tên

Đánh giá về giáo án  

Ghi chú

Số giáo án phải soạn Chế độ quản lý sử dụng, kiểm tra Tỷ lệ xếp loại từng giáo án Xếp loại chung về giáo án
ĐYC KĐYC T K Tb
 

Nguyễn Thị Dung

 

135

TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 135 giáo án = 100% 0% 130 giáo án

=  96,3%

5 giáo án

=  3,7%

0 0  
Nguyễn Thị Thu Hương 288 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 288 giáo án = 100% 0% 276 giáo án

= 95%

12 giáo án = 5% 0 0  
Đặng Thị Hằng 135 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 135 giáo án = 100% 0% 130 giáo án

=  96,3%

5 giáo án

= 3,7%

0 0  
Phạm Thị Lượt 135 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 135 giáo án = 100% 0% 125 giáo án

= 92,6%

10 giáo án = 7,4% 0 0  
Trương Thị Lợi 153 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 153 giáo án = 100% 0% 150 giáo án

= 98%

3 giáo án

= 2%

0 0  
Nguyễn Thị Mai 73 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 88 giáo án = 100% 0% 70 giáo án

= 95,9%

3 giáo án

= 4,1%

0 0 nghỉ thai  sản 15/12/2015
Lê Thị Phượng 58 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 58 giáo án = 100% 0% 52 giáo án

= 90%

6 giáo án

= 10%

0 0 nghỉ thai  sản 15/12/2015
Vi Văn Sự 135 TT, TP chuyên môn kiểm tra và ký 1 lần/2 tuần. Cuối kì, cuối năm thu, lưu tại VP tổ CM 135 giáo án = 100% 0% 115 giáo án

= 85,2%

20 giáo án

= 15%

0 0  
Cộng 1,112   1,112 giáo án = 100%   1,048 giáo án

= 94,2%

 64 giáo án = 5,8% 0 0  
 1. Tổ Lý – Hóa – Công nghệ:
STT Họ và tên Nhiệm vụ được giao Nội dung công việc Chỉ tiêu đăng kí Đăng kí danh hiệu thi đua
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Lại Phương Trà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ trưởng

CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ (12 GV) – Tổ HTXSNV  

 

 

 

LĐTT

CV2: giảng dạy hóa 4 lớp (150HS) Giỏi: 3%

Khá: 27%

Tb: 60%

Yếu: 10%

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Bồi dưỡng HSG 28 tiết
CV5: Dạy phụ đạo HS yếu kém. 12 tiết
 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 

 

Giáo viên

 

 

CV1: giảng dạy Hóa học 7 lớp (252 HS) Giỏi: 0,5%

Khá: 35%

Tb: 57%

Yếu: 7,5%

 

LĐTT

CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Dạy phụ đạo HS yếu kém. 12 tiết
 

 

 

3

 

 

 

Trần Minh Nhật

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

CV2: giảng dạy hóa 7 lớp (254HS) Giỏi: 5,0%

Khá: 32,6%

Tb: 56,8%

Yếu: 5,6%

 

 

CSTĐCCS

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Bồi dưỡng HSG 28 tiết
CV5: Dạy phụ đạo HS yếu kém. 12 tiết
 

 

4

 

 

Hà Thị Thu Trang

 

 

Giáo viên

CV1: giảng dạy Hóa học 6 lớp (219 HS) Giỏi: 0,0%

Khá: 25,0%

Tb: 64,5%

Yếu: 10,5%

 

LĐTT

CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

5

 

 

Nguyễn Thị Vi

 

 

 

Giáo viên

CV1: giảng dạy Vật lí 6 lớp (209 HS) Giỏi: 0,5%

Khá: 30%

Tb: 57%

Yếu: 12,5%

 

LĐTT

CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3:  phụ đạo HS Y,K 12 tiết
 

 

6

 

 

Trần Thị Hồng Vương

 

 

Giáo viên

CV1: giảng dạy Vật lí 6 lớp (209 HS) Giỏi: 3,0%

Khá: 43,0%

Tb: 51,0%

Yếu: 3,0%

 

LĐTT

CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

 

7

 

 

 

Khuất Văn Thu

 

 

Tổ phó

CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ khi tổ trưởng đi công tác. Chịu trách nhiệm môn Vật lí.  

Tổ: HTTNV

 

LĐTT

CV2: Giảng dạy 6 lớp (203HS) Giỏi: 5,0%

Khá: 30,0%

Tb: 60,0%

Yếu: 5,0%

 

 

8

 

 

Phan Đăng Phúc

 

 

Giáo Viên

 

 

CV1: Chủ Nhiệm 12A4

 

-Học sinh bỏ học (3-6) %

-Hạnh kiểm

Tốt 75,7%

Khá: 24,3%

Tb: 0 %

Yếu 0 %

-Học lực

Giỏi 3 %

Khá: 45,5%

Tb: 51,5 %

Yếu 0 %

 

 

LĐTT

CV2: giảng dạy Lý 6 lớp (210HS) Giỏi 6,9%

Khá: 20,6%

Tb: 68 %

Yếu 4,5%

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

9

 

 

Bùi Thị Thuỷ

 

 

Giáo viên

CV1: Chủ Nhiệm 11A1

 

Học lực

G: 0

K: 4 ( 12,9 % )

Tb : 24 ( 77,4 %)

Y: 3( 9,7%)

Hạnh kiểm

T: 12 ( 38,7%)

K: 17( 54,8%)

Tb: 2( 6,5% )

Y: 0

 

 

 

 

 

 

LĐTT

CV2: giảng dạy cô ng nghệ 11 lớp ( 396 HS) Giỏi: 8,8 %

Khá: 41,2%

Tb: 48,0 %

Yếu: 2,0 %

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

10

 

 

Phạm Thị Thu Hiền

 

 

Giáo viên

CV1: giảng dạy CN 14 lớp (514 HS) Giỏi: 3%

Khá: 27%

Tb: 60%

Yếu: 10%

 

LĐTT

CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

11

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

Giáo viên

CV2: giảng dạy CN 6 lớp (220HS) Giỏi: 10%

Khá: 27%

Tb: 60%

Yếu: 3%

 

 

LĐTT

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
 

 

12

 

 

Lưu Tuấn Anh

 

 

Giáo viên

CV1: Dạy môn Vật lí 5 lớp (210 HS) Giỏi: 0,4 %

Khá: 40,0%

Tb: 49,6%

Yếu: 10,0 %

 

 

 

LĐTT

CV2: Dạy môn KTCN 2 lớp (70 HS) Giỏi: 0,0 %

Khá: 45,0%

Tb: 55,0%

Yếu: 0,0 %

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt

 

 

 1. Tổ Sinh – Thể dục:
STT Họ và tên Nhiệm vụ được giao Nội dung công việc Chỉ tiêu đăng kí Đăng kí danh hiệu thi đua
 

1

 

 

 

Hoàng Thị Bích

 

 

TTCM  CV1:  Quản lí chỉ đạo tổ (9GV). HTXSNV CSTĐCS

 

 CV2: + Giảng dạy TD 5 lớp (186HS).

+ Giảng dạy GDQP 6 lớp (225 HS).

– TD: 100% Đ

 

 – GDQP:

+ Giỏi: 4%

+ Khá: 66.7%

+ Tb: 29.3%

+ Yếu: 0%

+ Kém: 0%

 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4:  Huấn luyện ĐT tham gia HKPĐ tỉnh. 35 tiết
 

 

2

 

 

 

 

Trần Văn Đều

 

 

 

TPCM  CV 1: TPCM: Phối hợp với TTCM chỉ đạo tổ. HTXSNV CSTĐCS

 

 

 

 

 

 CV2: Giảng dạy Sinh học 6 lớp  (220 HS).

 + G =  5 %

+ K  =  16 %

+ TB = 75%

+ Y =   4 %

+ Kém = 0 %

 CV 3: Chủ nhiệm lớp 10B1. HL HK
G: 26% T: 100%
K: 74% K: 0%
TB: 0% TB: 0%
Y: 0% Y:0 %
Kém: 0%  
 

 CV4:  Tự bồi dưỡng.

Tốt
 

 CV5: Bồi dưỡng HSG.

28 tiết
 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 CV1:  Chủ nhiệm lớp 11A4.
HL HK
G: 0% T: 31%
K: 15% K: 39%
TB: 79% TB: 20%
Y: 6% Y: 10%
Kém: 0%  
 

 

 

 

 

LĐTT

 CV2: + Giảng dạy TD 5 lớp (177 HS)

+ Giảng dạy GDQP 4 lớp (151 HS)

– TD: 100% Đ

 

– GDQP:

+ Giỏi: 7%

+ Khá: 50%

+ Tb: 38%

+ Yếu: 5%

+ Kém: 0%

 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4: Huấn luyện ĐT tham gia HKPĐ tỉnh. 0 tiết
 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Dương

 

Giáo viên  CV1:  Chủ nhiệm lớp 12A1.
HL HK
G: 0% T: 64.1%
K: 17.9% K: 28.2%
TB: 82.1% TB: 7.7%
Y: 0% Y: 0%
Kém: 0%  
LĐTT
CV2: + Giảng dạy TD 5 lớp (193HS)

+ Giảng dạy GDQP 4 lớp (148HS)

 – TD: + Đ = 98%

+ CĐ = 2%

– GDQP:

+ G =  6,8%

+ K = 47,3%

+ TB = 45,9%

+ Y = 0%

+ Kém = 0%

 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4: Huấn luyện ĐT tham gia HKPĐ tỉnh. 35 tiết
 

5

 

 

Nguyễn Thu Hà

 

 

 

Giáo viên

 

 

CV1: Giảng dạy Sinh học 8 lớp (225HS)

 + Giỏi: 3%

+ Khá: 27%

+ Tb: 60%

+ Yếu: 10%

+ Kém = 0%

LĐTT

 

 CV2:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV3: Phụ đạo học sinh yếu, kém. 12 tiết
 

6

 

 

 

Đỗ Mai Hương

 

Giáo viên  

 CV1:  Chủ nhiệm lớp 11A6.

 

 

 

HL HK
G: 0% T: 20%
K: 12% K: 65%
TB: 88% TB: 15%
Y: 0% Y: 0%
Kém: %  
LĐTT
 CV2: + Giảng dạy TD 5 lớp  (145HS)

+ Giảng dạy GDQP 6 lớp (205HS)

 
 
 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4: Huấn luyện ĐT tham gia HKPĐ tỉnh. 35 tiết
7  

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

Giáo viên

 

 

 CV1: Giảng dạy Sinh học 6 lớp (236HS)

 + G =  4%

+ K = 20%

+ TB = 70%

+ Y = 6%

+ Kém = 0%

LĐTT
 CV 2: Chủ nhiệm lớp 10A5. HL HK
G: 0% T: 40%
K: 10% K: 50%
TB: 75% TB: 10%
Y: 15% Y: 0%
Kém: 0%  
 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4:  Phụ đạo HS yếu, kém. 12 tiết
 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hoài Thu

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

CV1: Giảng dạy Sinh học 5lớp (188 HS)

+ Giỏi: 20%

+ Khá: 20%

+ Tb: 55%

+ Yếu: 5%

+ Kém: 0%

CSTĐCS

 

 CV 2: Chủ nhiệm lớp 12B1. HL HK
G: 25.6% T: 100%
K: 74.4% K: 0%
TB: 0% TB: 0%
Y: 0% Y: 0%
Kém: 0%  
 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4: Bồi dưỡng HSG. 28 tiết
 

9

 

 

 

Hoàng Đại Lợi

 

 

Giáo viên

 

 CV1: TKHĐ HTXSNV CSTĐCS

 

 CV2: + Giảng dạy TD 6 lớp  (220HS)

+ Giảng dạy GDQP 5 lớp (193HS)

 – TD: + Đ = 97.7%

+ CĐ =  2.3%

 – GDQP:

+ G = 8%

+ K = 45%

+ TB = 47%

+  Y = 0%

+ Kém = 0%

 CV3:  Tự bồi dưỡng. Tốt
 CV4:  Huấn luyện ĐT tham gia HKPĐ tỉnh. 35 tiết

 

 

 

 

 1. Tổ Sử- Địa – GDCD:

*CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CHO NĂM HỌC 2015-2016

Biểu 1: Biểu tổng hợp

 

STT Họ và tên Nhiệm vụ được giao Nội dung công việc Chỉ tiêu đăng kí Đăng kí danh hiệu thi đua
1 Nguyễn Thị Quyên Tổ trưởng CM + Dạy môn GDCD CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ (09 GV) – Tổ HTTNV CST ĐCS
CV2: giảng dạy GDCD 11 lớp (409HS) Giỏi: 3,5%

Khá: 41%

Tb: 54,5%

Yếu: 1%

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Phụ đạo HS yếu kém 20 tiết
 

2

 

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

 

Giáo viên CV1: Giảng dạy Lịch Sử + GDCD 10 lớp (353 HS) Giỏi: 2%

Khá: 30%

Tb: 65%

Yếu: 3%

LĐTT

– GVCN đạt yêu cầu

CV2: Chủ nhiệm lớp 11A2 Xếp loại

 

HL HK
G= 0 T = 30%
K= 5% K = 65%
TB = 85% TB = 5%
Y = 10% Y = 0
CV3: Tự bồi dưỡng Tốt
CV4: Phụ đạo HS yếu kém 20 tiết  
3 Lê Thùy Dương Giáo viên CV1: Dạy GDCD (Chỉ tiêu này đ/c Dương đang nghỉ thai sản, chờ đi làm mới phân công lớp dạy và đăng ký chất lượng)   LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt  
CV3: Phụ đạo HS yếu kém 20 tiết  
4 Trần Phương Thảo Tổ phó + Dạy môn Lịch sử CV1:  Giúp TT quản lí, chỉ đạo tổ (09 GV) – Tổ HTTNV   Lao động tiên tiến Sở khen

GVCN đạt yêu cầu

CV2: Dạy Lịch sử 5 lớp (180 HS) Giỏi: 6,7%

Khá: 56,6%

Tb: 35,6%

Yếu: 1,1%

 
CV3: Chủ nhiệm 12B2 Xếp loại
HL HK
G= 5,40% T = 8,1%
K= 83,78% K = 91,9%
TB = 10,82% TB = 0%
Y = 0% Y = 0
   100% HS đỗ tốt nghiệp
CV4: Tự bồi dưỡng Tốt
CV5: Bồi dưỡng HSG 28 Tiết
5 Vì Văn Phúc Giáo viên giảng dạy môn Địa lí CV1: Giảng dạy 6 lớp (219 HS) Giỏi: 4%

Khá: 30%

TB: 60%

Yếu: 6%

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Phụ đạo HS yếu, kém 16Tiết
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên Giáo viên giảng dạy môn GDCD+Lịch sử CV1:-  Giảng dạy GDCD 11 lớp (408 HS)

 

 

– Giảng dạy Lịch sử 2  lớp (71 HS)

– GDCD

Giỏi: 3%

Khá: 30%

TB: 57%

Yếu: 10%

– Lịch sử

Giỏi: 0%

Khá: 30%

TB: 70%

Yếu: 0%

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Phụ đạo HS yếu, kém 12
7 Trương Thị Hiền TTCM; Giáo viên giảng dạy môn Địa lí CV1: Dạy Địa lí 12 lớp (432 HS) Giỏi: 3%

Khá: 35%

TB: 57%

Yếu: 05%

 

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Phụ đạo HS yếu, kém 10
8 Khuất Thanh Tâm Giáo viên giảng dạy môn Địa lí CV1: Dạy Địa lí 7 lớp (274HS) Giỏi: 2%

Khá: 35%

TB: 55%

Yếu: 08%

 

LĐTT
CV2: Tự bồi dưỡng Tốt
CV3: Bồi dưỡng HSG 56 Tiết
 

9

 

Hoàng Trung Anh

 

Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử + GDCD

CV1: Dạy Lịch sử khối 12+ GDCD 11A5 (368 HS) Giỏi: 3%

Khá: 40%

TB: 55%

Yếu: 02%

LĐTT

GVCN Khá

CV2: Chủ nhiệm lớp 10B2 Học lực                         Hạnh kiểm

 

Giỏi: 2%                       Tốt: 64%

Khá: 74%                     Khá: 36%

TB: 24%                       TB: 0%

Yếu: 0%                       Yếu: 0%

CV3: Tự bồi dưỡng Tốt

 

 
CV4: Bồi dưỡng HSG 28 Tiết  

 

 

 

 

Biểu 2: Đăng kí sử dụng và ứng dụng CNTT

 

STT Họ tên Soạn giáo án bằng máy tính Đăng kí sử dụng phần mềm để dạy ( tiết/năm)
Số tiết T K Đ
1 Nguyễn Thị Quyên 08 07 01 0 0
2 Nguyễn Thị Ngọc 04 02 02 0 0
3 Lê Thùy Dương 04 0 0 0 0
4 Trần Phương Thảo 08 06 02 0 0
5 Vì Văn Phúc 04 0 04 0 0
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên 04 02 02 0 0
7 Trương Thị Hiền 04 03 01 0 0
8 Khuất Thanh Tâm 04 02 02 0 0
9 Hoàng Trung Anh 06 04 02 0 0

 

 

Biểu 3: Đăng kí về hồ sơ

 

TT Họ tên GV Đánh giá về hồ sơ  
Số hồ sơ theo quy định Chế độ quản lí sử dụng, kiểm tra Tỷ lệ xếp loại từng loại hồ sơ Xếp loại chung về hồ sơ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quyên – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100 % Tốt Tốt  
2 Nguyễn Thị Ngọc – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ chủ nhiệm

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 96 % Tốt trở lên Tốt  
3 Lê Thùy Dương – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 90 % Tốt trở lên Tốt  
4 Trần Phương Thảo – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ chủ nhiệm

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi CN

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 96 % Tốt trở lên Tốt  
5 Vì Văn Phúc – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 90 % Tốt trở lên Tốt  
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100% Tốt Tốt  
7 Trương Thị Hiền – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100 % Tốt trở lên Tốt  
8 Khuất Thanh Tâm – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100% Tốt Tốt  
9 Hoàng Trung Anh – Giáo án

– Sổ KHGD

– Sổ điểm cá nhân

– Sổ chủ nhiệm

– Sổ dự giờ

– Sổ ghi cá nhân

– Sổ tự bồi dưỡng

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100% Tốt Tốt  

 

 

Biểu 4: Đăng kí về giáo án

 

 

TT  

Họ tên

Đánh giá về giáo án
Số GA phải soạn Chế độ quản lý sử dụng, kiểm tra Tỷ lệ xếp loại từng giáo án Xếp loại chung về giáo án
ĐYC KĐYC T K Tb
1  

Nguyễn Thị Quyên

 

70

Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 70 (100%) 0 (0%) 68 (97,14% 02

(2,86%)

0 0
2 Nguyễn Thị Ngọc 105 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 105 giáo án (100%) 0 giáo án (0%) 95 giáo án (90,47% 10 giáo án

(9,53%)

0 0
3 Lê Thùy Dương (Chờ phân công lớp dạy) Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 100% 0 giáo án (0%) Tốt      
4 Trần Phương Thảo 52 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 52 (100%) 0 giáo án (0%) 48 giáo án

92,3%

4 giáo án

7,7 %

0 0
5 Vì Văn Phúc 54 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 54 (100%) 0 giáo án (0%) 50 giáo án

92,5%

4 giáo án

7,5 %

0 0
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên 122 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 122 giáo án (100%) 0 giáo án (0%) 115 giáo án (94,3%) 7 giáo án (5,7%) 0 0
7 Trương Thị Hiền 82 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 82 giáo án (100%) 0 giáo án (0%) 80 giáo án (97,6%) 2 giáo án (2,4%) 0 0
8 Khuất Thanh Tâm 105 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 105 giáo án (100%) 0 giáo án (0%) 100 giáo án (95,2%) 5 giáo án (4,8%) 0 0
9 Hoàng Trung Anh 104 Nhóm chuyên môn, TT và TP chuyên môn kiểm tra 1 lần/ tuần. Lưu giữ tại VP tổ CM 105 giáo án (100%) 0 giáo án (0%) 99 giáo án (95,1%) 4 giáo án (4,9%) 0 0

Biểu 5: về chất lượng giảng dạy, công tác

 

STT Họ – tên Xếp loại
Giỏi khá Tb Yếu
1 Nguyễn Thị Quyên Giỏi 0 0 0
2 Nguyễn Thị Ngọc Giỏi 0 0 0
3 Lê Thùy Dương Giỏi 0 0 0
4 Trần Phương Thảo Giỏi 0 0 0
5 Vì Văn Phúc 0 Khá 0 0
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên Giỏi 0 0 0
7 Trương Thị Hiền Giỏi 0 0 0
8 Khuất Thanh Tâm Giỏi 0 0 0
9 Hoàng Trung Anh Giỏi 0 0 0

 

 

 

 

 

 

Biểu 6: Đăng kí chất lượng quản lí, chủ nhiệm

 

STT Họ – tên Lớp chủ nhiệm Danh hiệu đăng kí Đăng kí danh hiệu GVCN
1 Nguyễn Thị Ngọc 11A2   GVCN đạt yêu cầu
2 Hoàng Trung Anh 10B2 TTLTT GVCN Khá
3 Trần Phương Thảo 12B2 TTLTT GVCN đạt yêu cầu

 

Biểu 7: Đăng kí dạy phụ đạo HS yếu kém; bồi dưỡng HSG

 

STT Họ – tên Phụ đạo Bồi dưỡng HSG Ghi chú
Số tiết Chất lượng Số tiết Chất lượng
1 Nguyễn Thị Quyên 20 TB      
2 Nguyễn Thị Ngọc 20 TB      
3 Lê Thùy Dương 20 TB      
4 Trần Phương Thảo     28 Có HS đạt giải  
5 Vì Văn Phúc 16 TB      
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên 12 TB      
7 Trương Thị Hiền 10 TB      
8 Khuất Thanh Tâm     56 Có HS đạt giải  
9 Hoàng Trung Anh     28 Có HS đạt giải  

 

Biểu 8: Tổng hợp chung

STT Họ tên XL tư tưởng CT, đạo đức, lối sống XL Hồ sơ, GA XL giảng dạy(hoặc chất lượng công tác) XL chung (toàn diện) Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quyên Tốt Tốt Giỏi Tốt  
2 Nguyễn Thị Ngọc Tốt Tốt Giỏi Tốt  
3 Lê Thùy Dương Tốt Tốt Giỏi Tốt  
4 Trần Phương Thảo Tốt Tốt Giỏi Tốt  
5 Vì Văn Phúc Tốt Tốt Khá Khá  
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên Tốt Tốt Giỏi Tốt  
7 Trương Thị Hiền Tốt Tốt Giỏi Tốt  
8 Khuất Thanh Tâm Tốt Tốt Giỏi Tốt  
9 Hoàng Trung Anh Tốt Tốt Giỏi Tốt  

 

Biểu 9: Đăng ký các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể

 

STT Họ – tên Danh hiệu đạt năm trước Đăng kí năm nay
Danh hiệu Hình thức khen Cấp khen thưởng
1 Nguyễn Thị Quyên LĐTT CST CS Giấy khen Sở GD & ĐT Sơn La
2 Nguyễn Thị Ngọc LĐTT LĐTT    
3 Lê Thùy Dương LĐTT LĐTT    
4 Trần Phương Thảo LĐTT LĐTTSK Giấy khen Sở GD & ĐT Sơn La
5 Vì Văn Phúc LĐTT LĐTT    
6 Phạm Thị Hạnh Nguyên LĐTT LĐTT    
7 Trương Thị Hiền Không XL LĐTT    
8 Khuất Thanh Tâm LĐTTSK LĐTT    
9 Hoàng Trung Anh LĐTT LĐTT    

 

Biểu 10: Đăng ký ngoại khóa

 

Hình thức Tên chủ đề Thời gian tổ chức Đối tượng tham gia Ghi chú
Sân khấu hóa Kỉ nhiệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2015 HS toàn trường Các thành viên trong tổ tham gia tổ chức ngoại khóa

 

 

6.Tổ Tiếng Anh:

BIỂU 1: Biểu tổng hợp Năm học 2015-2016

 

Họ và tên Nhiệm vụ được giao Nội dung công việc Chỉ tiêu đăng kí Đăng kí danh hiệu thi đua
Vũ Thị Thủy

 

 

 

Tổ trưởng

Giảng dạy

CV1: Quản lí, chỉ đạo tổ (08 GV)

CV2: giảng dạy 3 lớp (118HS)

CV3: Bí thư chi đoàn giáo viên

 

– Tổ HTTNV

Giỏi:  4 = 3.3%

Khá: 75 = 63.5%

Tb: 33.= 28%

Yếu: 6. = 5.2%

CSTĐCS
Nguyễn Thị Hiền  

 

Tổ phó CM

Giảng dạy

CV1: Kết hợp với tổ trưởng quản lí, chỉ đạo tổ (08 GV) Cá nhân: HTTNV LĐTT
CV2: giảng dạy 4 lớp: 10A5, 11A4, 11A6, 11B2 (147HS) Giỏi: 8 = 5,4%

Khá: 34 = 23,2%

Tb: 86 = 58,5%

Yếu: 19 = 12,9%

CV4: Uỷ viên ban  thường vụ đoàn trường Tốt
Phan Thị Kim Dung Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:10A1, 10A2, 10A3

Tổng số: 115 HS

 

-Chủ nhiệm lớp 10A1

 

CV: Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:10A1, 10A2, 10A3

Tổng số: 115 HS

 

-Chủ nhiệm lớp 10A1

 

Cá nhân: HTTNV

Giỏi: 0 =  0  %

Khá: 20 = 17,39 %

Tb: 85 = 73,91 %

Yếu: 10 =  8,70 %

LĐTT
Sa Thị Trà My Giảng dạy

GVCN 11A3

CV1: chủ nhiệm lớp 12A3

CV2: giảng dạy 3 lớp: 12b2, 12A2, 12A3 (109 HS)

Cá nhân: HTTNV

Giỏi : 4 = 3,7%

Khá: 34  = 32,1%

Tb: 63 = 57,8%

Yếu: 7 = 6,4%

LĐTT
Ngô Thị Thanh Bình CV: Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:11A3,12A4,12A5

Tổng số: 103 HS

 

-Chủ nhiệm lớp 12A5

 

CV: Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:11A3,12A4,12A5

Tổng số: 103 HS

 

Chủ nhiệm lớp 12A5

Cá nhân: HTTNV

Giỏi: 2 =  0,19 %

Khá: 25 = 24,0%

Tb: 66 = 65,5 %

Yếu: 10 =  9,6%

LĐTT
Nguyễn Quyền Anh CV: Giảng dạy tiếng anh 4 lớp:11A1,11A2,11A5

Tổng số: 97 HS

 

-Chủ nhiệm lớp 11A5

 

CV: Giảng dạy tiếng anh 4 lớp:11A1,11A2,11A5

Tổng số: 97 HS

 

Chủ nhiệm lớp 11A5

 

Cá nhân: HTTNV

Giỏi: 3 = 3,1%

Khá: 20 = 20,6%

Tb: 64 = 66%

Yếu: 10 = 10,3%

LĐTT
Nguyễn Thị Thùy Dương

 

Giáo viên giảng dạy

Chủ nhiệm

CV1:chủ nhiệm lớp 12a6

CV2: giảng dạy 3 lớp 12 (111 HS)

– Cá nhân: HTTNV

Giỏi: 5,4%

Khá: 22,5%

Tb:   66,7%; Yếu: 5,4%

LĐTT
 

 

Nguyễn Thị Thủy

 

CV: Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:10A6,10A7,10B2

Tổng số: 109 HS

 

-Chủ nhiệm lớp 10A7

 

 

CV: Giảng dạy tiếng anh 3

CV: Giảng dạy tiếng anh 3 lớp:10A6,10A7,10B2

Tổng số: 110HS

 

-Chủ nhiệm lớp 10A7

 

 

Cá nhân: HTTNV

Giỏi: 5 =  2 %

Khá: 30= 34%

Tb: 65 = 60%

Yếu: 9 =  4%

 

LĐTT

 

BIỂU 2: Đăng ký sử dụng CNTT

Họ tên Soạn giáo án bằng máy tính Đăng kí sử dụng phần mềm để dạy/năm
Số tiết T K Đ
Nguyễn Thị Hiền 80t 50t 30t 0 0
Phan Thị Kim Dung 10 t 8 t 2 t 0 0
Sa Thị Trà My 30t 20t 10t 0 0
Ngô Thị Thanh Bình 8t 5t 3t 0 0
Nguyễn Quyền Anh 80t 50t 30t 0 0
Nguyễn Thị Thùy Dương 8t 5t 3 0 0
Vũ Thị Thủy 80t 50t 30t 0 0
Nguyễn Thị Thủy 8t 5t 3t 0 0

BIỂU 3: Đăng ký về hồ sơ

 

Họ và Tên GV Đánh giá về hồ sơ Ghi chú
Số hồ sơ theo quy định Chế độ quản lí, sử dụng, kiểm tra Tỷ lệ xếp loại từng hồ sơ Xếp loại chung về hồ sơ
Nguyễn Thị Hiền – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

95% loại tốt Tốt  
Phan Thị Kim Dung – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

100% loại tốt Tốt  
Sa Thị Trà My – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

95% loại tốt Tốt  
Ngô Thị Thanh Bình – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

100% loại tốt Tốt  
Nguyễn Quyền Anh – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

95% loại tốt Tốt  
Nguyễn Thị Thùy Dương -Giáo án giảng dạy

-Sổ Kế hoạch giảng dạy

-Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

100% loại tốt Tốt  
Nguyễn Thị Thủy – Giáo án giảng dạy

– Sổ Kế hoạch giảng dạy

– Sổ Dự Giờ

Kiểm tra và sử dụng trong các tiết lên lớp, quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

100% loại tốt Tốt  
Vũ Thị Thủy -Giáo án giảng dạy

-Sổ Kế hoạch giảng dạy

-Sổ Dự Giờ

– Sổ kế hoạch tổ chuyên môn

Kiểm tra và quản lí theo tổ chuyên môn

Kiểm tra định kì hàng tháng

100% loại tốt Tốt  

 

 

 1. §èi víi gi¸o viªn:

          * ChØ tiªu:

 1. Hå s¬:

– 100% gi¸o viªn cã ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh cña Së.

– Lo¹i tèt, khá: > 95%

– Lo¹i TB:        < 5%

– Lo¹i yÕu:          0%

 1. Gi¸o ¸n:

– Lo¹i tèt, khá: > 95%

– Lo¹i TB:        < 5%

– Lo¹i yÕu:        0%

 1. Giê d¹y:

– Lo¹i giái:   > 60%

– Lo¹i kh¸:   > 35%

– Lo¹i TB :  <5%

 1. BiÖn ph¸p qu¶n lý, chØ ®¹o:

–     GV thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n: Ra vµo líp ®óng giê, chÊm tr¶ bµi ®óng thêi h¹n, kh«ng c¾t xÐn, dån ghÐp ch­¬ng tr×nh.

– §Çu t­ GV cho c¸c líp chÊt l­îng cao, qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y, lµm nh©n tè thóc ®Èy chÊt l­îng chung cña toµn tr­êng.

– LËp kÕ ho¹ch chuyªn m«n cô thÓ cho th¸ng, tuÇn, chó träng kiÓm tra hå s¬, gi¸o ¸n, dù giê, rót kinh nghiÖm, xÕp lo¹i ( theo thang ®iÓm 20 ®iÓm).

– C¸c tæ chuyªn m«n b¸m s¸t PPCT ®Ó chØ ®¹o GV thùc hiÖn kÞp thêi tiÕn ®é, kÞp thêi d¹y bï tiÕt chËm v× nh÷ng lý do kh¸c nhau.

– BGH kiÓm tra sæ ®iÓm, sæ ®Çu bµi ( ®Þnh kú, ®ét xuÊt) ®Ó chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, tiÕn ®é chÊm bµi, vµo ®iÓm.

– KiÓm tra, chÊm, ch÷a, tr¶ bµi, vµo ®iÓm ®óng k× h¹n theo PPCT.

– GV cã tiÕt thùc hµnh, tiÕt sö dông phßng chøc n¨ng, phßng m¸y chiÕu, ph¶i ®¨ng ký tõ ®Çu tuÇn, cã phiÕu m­în tr¶, nh»m tËn dông tèi ®a trang thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ giê häc.

– Cö GV cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm d¹y «n luyÖn thi HS giái líp 12.( Mçi m«n cã tèi ®a 02 GV «n thi, néi dung ®­îc thèng nhÊt, d¹y 56 tiÕt/m«n; Riªng m«n §Þa lý cã 01 GV d¹y «n luyÖn)

– Ph©n c«ng GV To¸n, TiÕng Anh cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm «n luyÖn thi gi¶i To¸n, thi tiÕng Anh trªn Internet.

– Bè trÝ GV cã kinh nghiÖm lµm chñ nhiÖm líp, phèi hîp ví ®éi Cê ®á, TN xung kÝch cña §oµn tr­êng nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý häc sinh,

 1. §èi víi häc sinh:
 2. – Tæ chøc c¸c khèi líp:

+ Khèi 10:   9 líp víi 334 HS

+ Khèi 11:   8 líp víi 280 HS

+ Khèi 12:   8 líp víi 290 HS

 1. Khèi 12: 100%% ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi THPT quốc gia

> 90% ®ç tèt nghiÖp.

 1. Khèi 10, khèi 11:

85% HS ®­îc lªn líp th¼ng.

>95 % HS ®­îc lªn líp sau thi l¹i vµ RLHK trong hÌ.

 1. XÕp lo¹i h¹nh kiÓm, häc lùc:

*H¹nh kiÓm:

–  Lo¹i Kh¸,Tèt: > 85%

–  Lo¹i: TB :       <  13%

– Lo¹i yÕu:        <  02%

*Häc lùc: :

–  Lo¹i giái:  02%

–  Lo¹i kh¸: 30%

–  Lo¹i TB :  60%

–  Lo¹i yÕu : 8 %

–  Lo¹i kÐm:  0%

 

 1. D¹y häc chÝnh kho¸:

– Bè trÝ c¸c m«n häc cã chñ ®Ò tù chän theo h­íng ­u tiªn c¸c m«n c¬ b¶n: To¸n, V¨n, Ngo¹i ng÷, VËt lý, Ho¸ häc, Sinh häc, trong ®ã c¸c líp B1 häc chñ ®Ò tù chän n©ng cao m«n To¸n,VËt lý, Ho¸ häc, Sinh häc : c¸c líp B2: häc chñ ®Ò tù chän c¸c m«n To¸n, V¨n, Ngo¹i ng÷, VËt lý,( hoÆc Sinh häc)

 1. C¸c ho¹t ®éng kh¸c:

Chuẩn bị cho HS dù thi HS giái líp 12, HS dù thi gi¶i to¸n, thi tiÕng Anh trªn m¹ng Internet. Tæ chøc «n luyÖn thi HS giái 7 m«n tõ tuÇn 1, lËp danh s¸ch HS dù thi cÊp tØnh vßng 1, tæ chøc thi chän ®éi tuyÓn cña tr­êng ®i dù thi cÊp tØnh theo chØ ®¹o cña Së GD&§T S¬n La

– LËp kÕ ho¹ch phô ®¹o HS yÕu kÐm ë c¸c m«n: To¸n, V¨n, Ngo¹i ng÷ ( tõ th¸ng 10 n¨m 2015).

– Sinh hoạt CM theo cụm trường, mỗi kỳ 01 lần, trên cơ sở các nhóm bộ môn ở các nhà trường chuẩn bị 02 chuyên đề / môn, được thảo luận thống nhất trong buổi sinh hoạt, được HT phê duyệt, đưa vào giảng dạy.

– Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, H­íng nghiÖp: D¹y tËp trung theo khèi.

– NghÒ phæ th«ng khèi 11: Phối hợp với TTGDTX Mộc Châu tæ chøc d¹y, học víi sù ®ång ý, chØ ®¹o cña Së GD&§T S¬n La.

– ChØ ®¹o kiÕn tËp, thùc tËp s­ ph¹m ( nÕu cã) theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña Së GD&§T.

– ¤n thi tèt nghiÖp khèi 12 tõ th¸ng 3. 2016; trong đó ôn thi bắt buộc 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Các môn còn lại ( Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý) tổ chức lớp theo SL đăng ký của HS, với mối lớp ít nhất có 35 HS. Ôn tập vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6, mỗi buổi học 03 tiết, từ 14h5’, có theo dõi của BGH, GV ôn thi ký sổ đầu bài theo nội dung đã đăng ký, được Sở GD&ĐT phê duyệt.

 

 

 

KÕ ho¹ch chuyªn m«n kú I

N¨m häc 2015 – 2016

 1. KÕ ho¹ch chung.
 • Ho¹t ®éng chÝnh kho¸:

1.D¹y, häc:

* Thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh 37 tuÇn ( k× I: 19 tuÇn ; n¨m häc b¾t ®Çu tõ 24/8/2015; kÕt thóc häc kú I vµo ngµy 2/1/2016)

Bè trÝ d¹y, häc theo chñ ®Ò tù chän ®èi víi c¸c  khèi:

* Khèi 12:

D¹y, häc theo SGK ch­¬ng tr×nh chuÈn ( 8 líp): D¹y, häc chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t cña ch­¬ng tr×nh chuÈn ®èi víi 4 m«n: To¸n, V¨n, TiÕng Anh, VËt Lý,( C§TC m«n VËt Lý chuyÓn sang C§TC m«n Ho¸ häc tõ tuÇn 10, Líp B1: häc chñ ®Ò tù chän To¸n, Lý, Ho¸, Sinh ;  Líp B2 vµ c¸c líp kh¸c: To¸n, V¨n, TiÕng Anh, Sinh hoÆc m«n kh¸c.

*Khèi 11: ( 8 líp): Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t cña ch­¬ng tr×nh chuÈn ®èi víi 4 m«n: To¸n, V¨n, VËt lý, TiÕng Anh. Riªng líp 11B1 häc chñ ®Ò tù chän m«n To¸n, VËt lý, Ho¸ häc, TiÕng Anh ; Líp B2 häc chñ ®Ò tù chän To¸n, V¨n, Hãa häc ( hoÆc Sinh häc),TiÕng Anh

Khèi 10: ( 9 líp) Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t cña ch­¬ng tr×nh chuÈn ®èi víi 4 m«n: To¸n, V¨n, TiÕng Anh,  Sinh häc. Riªng líp 10B1 häc chñ ®Ò tù chän m«n To¸n, VËt lý, Ho¸ häc, TiÕng Anh ; Líp 10B2 vµ c¸c líp kh¸c häc chñ ®Ò tù chän To¸n, V¨n, hoÆc Sinh häc,TiÕng Anh.

2.Båi d­ìng GV:

– Båi d­ìng chÝnh trÞ: Theo lÞch cña UBND huyÖn Méc Ch©u.

– Båi d­ìng CM: GV cèt c¸n ë c¸c bé m«n dù båi d­ìng CM t¹i Së GD&§T S¬n La, sau ®ã truyÒn ®¹t cho c¸c tæ,  nhãm CM t¹i tr­êng ( Theo kÕ ho¹ch cña tr­êng).

– Bồi dưỡng GV thông qua dự giờ ở các tổ CM, rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại, học tập lẫn nhau để không ngừng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ sư phạm.

 1. Båi d­ìng HS :
 2. Båi d­ìng, «n luyÖn HS dù thi HS giái líp 12 cấp tỉnh:

* Ngay tõ ®Çu n¨m, lËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai «n luyÖn HS giái dù thi HS giái líp 12, gåm HS ®ang häc líp 11 vµ líp 12 cã kÕt qu¶ n¨m häc tr­íc ®¹t kh¸ trë lªn, lËp c¸c líp «n luyÖn cã tõ 04 HS trë lªn, m«n cã < 4 HS ®¹t tiªu chuÈn: GV bé m«n h­íng dÉn cho HS tù «n luyÖn.

– PhÊn ®Êu cã ®ñ 8 m«n( To¸n, VËt lý, Ho¸ häc, Sinh häc, V¨n, LÞch sö, §Þa lý, TiÕng Anh) cã HS «n luyÖn.

– ViÖc «n luyÖn thi HS giái  ®­îc GV bé m«n theo dâi, ®Þnh h­íng  HS ngay tõ khi c¸c em häc líp 10.

– VÒ ®éi ngò GV luyÖn thi: Mçi m«n cã 02 GV d¹y «n luyÖn, lµ nh÷ng GV cã tay nghÒ v÷ng, cã kinh nghiÖm trong viÖc «n luyÖn qua nhiÒu n¨m ®­îc tæ giíi thiÖu, HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh.

– VÒ thêi gian: Dù kiÕn «n luyÖn tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 7, mçi tuÇn 02 buæi cho mçi m«n.

– VÒ néi dung kiÕn thøc: Chó träng ch­¬ng tr×nh líp 11, líp 12 n©ng cao, bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng néi dung liªn quan cña ch­¬ng tr×nh líp d­íi. Mçi m«n ®­îc «n luyÖn 56 tiÕt.

– Sau khi HS dự thi, có giải, tiếp tục tổ chức ôn luyện đợt 2, dự kiến 4 tuần, mỗi môn được ôn luyện 32 tiết.

– VÒ ph­¬ng ph¸p: KÕt hîp cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc víi gi¶i bµi tËp, lµm bµi tËp ë nhµ theo h­íng t¨ng dÇn yªu cÇu kiÕn thøc; GV chÊm, ch÷a, theo dâi sù tiÕn bé cña tõng HS tham gia «n luyÖn ®Ó uèn n¾n.

– VÒ qu¶n lý: Phã HTCM trực tiếp lập kế hoạch ôn thi, lập, điều chỉnh thời khóa biểu ôn thi cña c¸c líp «n luyÖn, cô thÓ: Ên ®Þnh lÞch häc hµng tuÇn cho tÊt c¶ c¸c  m«n vµo chiÒu thø 3 vµ thø 6; giao cho GV d¹y theo dâi HS, kÞp thêi ®iÒu chØnh, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh trong qu¸ tr×nh «n luyÖn, liÖn hÖ th­êng xuyªn víi Ban ®¹i diÖn Héi Cha MÑ HS ®Ó cã sù ®éng viªn khÝch lÖ GV vµ HS.

 1. ¤n luyÖn cho HS dù thi gi¶i to¸n trªn m¹ng Internet:

– C¨n cø ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña häc sinh ®Ó lËp ®éi tuyÓn, cö GV «n luyÖn. (triÓn khai tõ th¸ng 10/2015).

– Kh¶o s¸t vµ chän ®éi tuyÓn dù thi theo chØ ®¹o cña Së GD&§T S¬n La.

 1. c. ¤n luyÖn cho HS dù thi olimpic tiÕng Anh trªn m¹ng Internet:

– Thµnh lËp, tæ chøc «n luyÖn vµ cö HS dù thi Olimpic tiÕng  Anh trªn m¹ng Iternet ( ®­îc GV d¹y tiÕng Anh h­íng dÉn vÒ ph­¬ng ph¸p khai th¸c trªn m¹ng Iternet ), triÓn khai tõ th¸ng 10/2015.

 1. Tæ chøc cho HS dù cuéc thi “ S¸ng t¹o khoa häc kü thuËt HS trung học” cÊp tr­êng ( trước 15/12/2015), cÊp tØnh theo kÕ ho¹ch cña Së GD&§T.

II.Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp; H­íng nghiÖp, ngo¹i kho¸:

 1. Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp: Tæ chøc häc tËp trung theo theo khèi vµo buæi chiÒu.
 2. H­íng nghiÖp: Häc theo khèi ( ®éc lËp víi TKB chÝnh kho¸).
 3. NghÒ phæ th«ng cho K.11: Phối hợp với TTGDTX dạy theo đơn vị lớp vào các buổi chiều  thứ 4 trong tuần( ch­¬ng tr×nh 105 tiÕt).
 4. Ngo¹i kho¸: Tæ chøc ngo¹i kho¸ theo chñ ®Ò, theo nhu cÇu bé m«n; phèi hîp gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a c¸c tæ, nhãm chuyªn m«n ( tõ 1-> 2 l­ît/HK)

 

 1. KÕ hä¹ch ho¹t ®éng& ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tõng th¸ng
 2. Kế hoạch hoạt động và nhận xét, đánh giá tháng 8,9/2015.
 3. KÕ hä¹ch th¸ng 8, 9. 2014.

* C¸c tæ chuyªn m«n ph©n c«ng c«ng t¸c trong ph¹m vi tæ; HT quyết ®Þnh líp d¹y, kiªm nhiÖm.

* D¹y häc theo PPCT 19 tuÇn.

* TriÖt ®Ó sö dông thiÕt bÞ, ®å dïng, dông cô ®· ®­îc trang bÞ ®Ó d¹y häc ( cho c¶ 3 khèi; §Æc biÖt sö dông m¸y chiÕu ®Ó d¹y minh häa ( Gi¸o ¸n ®iÖn tö)

* KhuyÕn khÝch so¹n gi¸o ¸n b»ng m¸y vi tÝnh, néi dung s¸ng t¹o thiÕt thùc, phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh.

* Tæ chøc d¹y, häc gi¸o dôc quèc phßng tõ tuÇn 2 ( tõ 3/ 9/2015).

* LËp sæ ®iÓm líp trong th¸ng 9. 2015.( thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña CV 864 cña Së GD&§T).

* TËp huÊn CM t¹i tr­êng: TËp huÊn chung ( toµn tr­êng) vµ tËp huÊn t¹i tæ theo c¸c néi dung ®· ®­îc tiÕp thu t¹i Së GD&§T ( 8/2015)

* ¤n luyÖn thi chuÈn bÞ cho k× thi chän HS giái líp 12 ( tæ chøc tõ tuÇn 1, dù kiÕn ®Õn tuÇn 7)

* D¹y nghÒ PT cho K11: Phối hợp với TTGDTX Mộc Châu

* Bổ sung điều chỉnh:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng chuyªn m«n th¸ng 8,9.2015:

* Dạy học chính khoá (1 ca) từ 24.8.2015

* Ôn luyện thi HS giỏi lớp 12 từ tuần 1, với  môn: Toán, Văn, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.( theo kế hoạch)

* GV nghỉ vì lý do cá nhân chưa dạy bù đủ theo yêu cầu của HT từ đầu năm.

 1. Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 10 năm 2015 và nhận xét, đánh giá:

1.Kế hoạch tháng 10. 2015

* TiÕp tôc «n luyÖn thi häc sinh giái cho häc sinh khèi 12.

* Lập danh s¸ch  HS yÕu kÐm 03 m«n: To¸n, V¨n, TiÕng Anh ( theo điểm kiểm tra viết) đối với HS dân tộc, chuÈn bÞ cho viÖc phô ®¹o HS yÕu kÐm tõ cuèi th¸ng 11/2014.

* Hưởng ứng đợt thi đua “Chào mừng ngày nhà giáo VN – 20/11”

* KiÓm tra hå s¬, gi¸o ¸n; dự giờ cña tÊt c¶ GV bé m«n.

* C¸c tæ chuyªn m«n dù giê theo nhãm, rót kinh nghiÖm, cho ®iÓm, xÕp lo¹i giê d¹y (Theo h­íng dÉn t¹i CV 961/2008 vµ 178/2008 cu¶ Së GD&§T S¬n La.

*  LËp Danh s¸ch  häc sinh giái cÊp tr­êng, DS HS dù thi HS giái cÊp tØnh, tæ chøc ®­a HS ®i dù thi HS giái cÊp tØnh theo CV h­íng dÉn cña G§ Së GD&§T S¬n La.

* §iÒu chØnh m«n d¹y cã chñ ®Ò tù chän ë c¸c líp tõ A1 ®Õn A6 ë  khèi 11, 12 và từ A1 đến A7 khối 10 tõ tuÇn 11. (Cã ph©n c«ng cô thÓ cho c¸c tæ nhãm CM, trªn c¬ së ®ã cã ®iÒu chØnh líp d¹y phï hîp víi sè tiÕt quy ®Þnh).

* D¹y Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, H­íng nghiÖp theo chñ ®Ò th¸ng 9,10.

– Tæ chuyªn m«n sinh ho¹t tuÇn 2 vµ tuÇn 4 ( ChiÒu thø 5).

* Bổ sung, điều chỉnh:

– §· triÓn khai C¸c CV chØ ®¹o cña Së GD&§T S¬n La vÒ viÖc chuÈn bÞ cho HS dù thi gi¶i To¸n, dù thi Olimpic tiÕng Anh  trªn m¹ng Internet.

 1. Nhận xét, đánh giá:

– §· tæ chøc d¹y, häc chÝnh khãa, d¹y nghÒ PT ( Phối hợp với TTGDTX) theo kÕ ho¹ch.

– Đã hoàn thành việc ôn luyện thi HS giỏi, cử 47 HS dự thi ở 7 bộ môn (Toán: 06 HS; Hóa học: 06; Sinh học: 07; Ngữ Văn: 10; Lịch Sử: 06; Địa Lý: 08; Tiếng Anh: 4).

– Đã triển khai kế hoạch kiểm tra CM, dự giờ,

– BGH đã kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm lớp, qua đó đã chỉ ra những tồn tại trong việc ghi sổ đầu bài, việc vào điểm của GV bộ môn.

– Đã triển khai Các CV chỉ đạo của Sở GD&ĐT Sơn La về việc chuẩn bị cho HS dự thi giải Toán, dự thi Olimpic tiếng Anh  trên mạng Internet.

– Chưa tổ chức dạy, học HĐNGLL, Hướng nghiệp tháng 9,10

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11 và nhận xét, đánh giá:

 1. Kế hoạch tháng 11.2015.

* Ôn luyện thi HS giỏi ( đợt 2) cho các môn có HS được dự thi chọn đội tuyển HS giỏi quốc gia ( 4 tuần)

* Phô ®¹o HS yÕu kÐm 03 m«n: To¸n, V¨n, TiÕng Anh( Tõ tuÇn 12.

* TiÕp tôc dù giê, kiểm tra hồ sơ, gi¸o ¸n, sæ ®Çu bµi, sổ điểm lớp theo kÕ hoạch ®· ®­îc th«ng qua trong cuéc häp c¬ quan.

* Tổ chức dạy, học HĐNGLL, Hướng nghiệp các chủ đề tháng 9,10,11.

* Tổ chức cho HS  giỏi đạt giải cấp tỉnh dự thi khảo sát để lập đội tuyển dự thi quốc gia, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Sơn La ( Ngày 24/11/2015)

** Bổ sung, điều chỉnh:

– Tổ chuyên môn sinh hoạt tuần 2,tuần 4(chiều thứ 5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nhận xét, đánh giá:

 1. Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 12 và nhận xét, đánh giá:
 2. Kế hoạch tháng 12.2015.

* Lập học bạ cho học sinh các lớp  khối 10.

* Dạy, học HĐNGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề tháng 12.

*Kiểm tra học kì I trong tuần…. ( Từ ….. – > …../…./2015) theo CV ………… … của Sở GD&ĐT Sơn La. Tổ chức ra đề, đáp án, biểu điểm chung cho 8 môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa Lý; trong đó các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh K11, k12: ra đề với hình thức trắc nghiệm khách quan; Môn tiếng Anh K10, K11 có phần nghe, trả lời qua RADIO; Các môn còn lại ra đề theo hình thức tự luận.

– Yêu cầu: Bám sát theo tinh thần tiếp thu bồi dưỡng CM hè 2015.

* GVBM chấm bài, tổng kết, vào điểm; GVCN cộng điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục -> báo cáo HT vào tuần …………………………………………………………..

* Báo cáo kết quả điểm bài kiểm tra học kì I ; nộp đề, đáp án, biểu điểm, ma trận cho phòng GDPT.

* Chú ý: Việc ghi điểm trong sổ điểm lớp và học bạ: phải có dấu phẩy giữa phần nguyên và phần thập phân; Sửa điểm theo quy định.

* GV bộ môn vào điểm học bạ đúng quy định; nếu chữa điểm phải thực hiện đúng quy định.

** Bổ sung, điều chỉnh: Tổ chuyên môn sinh hoạt, tuần 2, tuần 4 ( chiều thứ 5)

*        – Tổ chức cho HS đi dự thi HS giỏi cấp quốc gia (  HS được vào đội  tuyển).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nhận xét, đánh giá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C.KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN KÌ II

( Từ tuần XX đến tuần XXXVII).

I.KẾ HOẠCH CHUNG.

 1. Thực hiện chương trình HK II:

– Thực hiện chương trình 17 tuần:  Bắt đầu HK II từ ngày 10/1/2016 Kết thúc chương trình  ngày 25/5/2016.

– Điều chỉnh môn học có chủ đề tự chọn phù hợp với đội ngũ, tập trung cho các môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

– Phụ đạo HS yếu kém cho các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh cho cả 3 khối.

( Các lớp phụ đạo lập trên cơ sở kết quả học kỳ I).

– Tiếp tục dạy, học nghề phổ thông khối 11 (01 buổi /tuần). Hoàn thành chương trình vào đầu tháng 4/2016; chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ, về CSVC để tổ chức thi nghề phổ thông vào giữa tháng 4/2016.

– Dạy, học HĐNGLL, Hướng nghiệp: Theo chủ để các tháng 1,2,3,4,5, theo hình thức tập trung theo khối.

– Ôn thi tốt nghiệp cho Khối 12: Từ tháng 3/2015; Trong đó, các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn tổ chức ôn thi bắt buộc đối với tất cả HS khối 12; Môn thứ 4, lập lớp ôn theo đăng ký của HS, đảm bảo >35 hs/lớp. Nếu môn có HS đăng ký <35 em, sẽ hướng dẫn các em tự ôn tập.

– Kiểm tra hồ sơ, học bạ HS k12: Đầy đủ, trùng khớp các thông tin về HS trong bộ hồ sơ HS, trong danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp; đảm bảo 100% HS có đủ hồ sơ hợp lệ để được dự thi.

 1. Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia:

– Dự thi giải Toán trên mạng Internet ( Khối 11); Triển khai từ tháng 10/2015.

Thành lập, ôn luyện, cử Đoàn HS dự thi giải Toán trên mạng Internet ( Khối 11) dự thi vào tháng 3/2016.

– Dự thi Olimpic tiếng Anh trên mạng Internet. Triển khai từ tháng 10/2015. Thành lập, ôn luyện, cử Đoàn HS dự thi Olimpic tiếng Anh  trên mạng Internet. dự thi vào tháng 3/2016.

I.KÕ ho¹ch th¸ng 1. 2015; Nhận xét, đánh giá

 1. KÕ ho¹ch th¸ng 1. 2015:

*  Ph©n c«ng l¹i gi¶ng d¹y vµ kiªm nhiÖm cho GV do thay đổi về số tiết trong HK II; d¹y chñ ®Ò tù chän cho c¸c m«n theo kÕ ho¹ch. ( ®­îc HT phª duyÖt).

* Dạy học bình thường theo PPCT

* BGH kiểm tra, nhận xét, thông báo việc ghi học bạ.

*BGH và các TTCM kiểm tra việc sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng trực quan trong học kì I; rà soát tiết thực hành trong học kì II, lập bảng theo dõi sử dụng thiết bị.

* Báo cáo kết quả kì I cho Phòng thống kê huyện, Phòng Giáo dục& ĐT Mộc Châu, Sở GD&ĐT.

* Dạy nghề phổ thông K11.

* Dạy HĐNGLL, HN cho cả 3 khối.

* Tổ chức cho HS đi dự thi HS giỏi cấp quốc gia ( nếu có HS được tuyển).

** Bổ sung, điều chỉnh: Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì ( chiều thứ 5 tuần 2 và tuần 4)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

II.Kế hoạch tháng 2. 2016; Nhận xét, đánh giá;

 1. Kế hoạch tháng 2. 2016:

* Dạy học bình thường theo PPCT.

* BGH kiểm tra giờ dạy trên lớp của một số GV bộ môn. ( Đối khớp giữa ngày ghi trên giáo án với kế hoạch giảng dạy và tiết ghi trong sổ đầu bài).

* Tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo án của GV ( có đánh giá kết luận).

* GV có tiết nghỉ (vì lý do cá nhân) dạy bù.

* Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12 ( Môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), môn Toán 27 tiết/ lớp, Môn Văn 21 tiết/lớp; Môn Tiếng Anh: 21 tiết/lớp. GVBM trong nhóm dạy ôn thi thống nhất nội dung ôn luyện theo nội dung đã đăng ký với Sở GD&ĐT Sơn La.

* Dạy HĐNGLL, HN cho cả 3 khối.

* Dạy nghề phổ thông K11.

* BGH kiểm tra, nhận xét đánh giá ( định kỳ) sổ điểm, sổ đầu bài của 25 lớp, thông báo việc sử dụng, thực hiện của từng lớp, từng GV.

 

 1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III.Kế hoạch tháng 3. 2016; Nhận xét, đánh giá;

 1. Kế hoạch tháng 3. 2016:

* Dạy học bình thường theo PPCT.

* §iÒu chØnh d¹y chñ ®Ò tù chän ë c¸c m«n häc sau 8 ruÇn thùc hiÖn ë kú II.

* Dạy HĐNGLL, HN cho cả 3 khối. ( Theo chủ đề tháng)

* Dạy nghề phổ thông khối 11.

* Ôn thi tốt nghiệp cho khối 12: 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh ( vào các buổi chiều thứ 3, 4,5,6).

* Tổ chức cho HS khối 12 đăng ký môn thi tốt nghiệp trong số 5 môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa ( theo chØ ®¹o cña Bé GD&§T, Së GD&§T S¬n La).

* Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ định kỳ từ tuần 28 -> tuần 31; lập biên bản, đánh giá kết luận; sao nộp BGH 01 bộ

* Dạy bù do nghỉ học để tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ CHí Minh.

* BGH kiểm tra, nhận xét đánh giá ( định kỳ) sổ điểm, sổ đầu bài của 25 lớp, thông báo việc sử dụng, thực hiện của từng lớp, từng GV.

* Tæ chøc cho §oµn HS dù thi gi¶i To¸n trªn m¹ng Internet ( Khèi 11); Tæ chøc cho ®oµn HS dù thi Olimpic tiÕng Anh trªn m¹ng Internet.

* GVCN khối 12 kiểm tra hồ sơ học bạ ( lần 1), GVCN hướng dẫn  HS khắc phục lỗi, thiếu các loại giấy tờ theo quy định.

** Bổ sung, điều chỉnh:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

IV.Kế hoạch tháng 4. 2016; Nhận xét, đánh giá;

 1. Kế hoạch tháng 4. 2016:

* Dạy học bình thường theo PPCT.

* Tiếp tục ôn thi cho khối 12: 3 môn Toán, Văn, TiÕng Anh; lập kế hoạch và tổ chức ôn thi cho các môn còn lại theo danh sách HS đăng ký. Điều chỉnh lịch ôn thi TN, kết thúc ôn thi trước ngày 30/5/2016.

* Dạy HĐNGLL, HN cho cả 3 khối. ( Theo chủ đề tháng)

* Kiểm tra hồ sơ HS khối 12 ( lần 2); khắc phục triệt để những thiếu sót, sai lệch trong hồ sơ HS.

* Tổ chức thi nghề PT cho HS Khối 11.

* Kiểm tra cuối học kỳ II cho khối 12 theo CV chỉ đạo của Sở GD&ĐT Sơn La ( ………………………………………………………………..); chấm bài, vào điểm, báo cáo kết quả, nộp BC kết quả, nộp đề, ma trận đáp án, biểu điểm bài kiểm tra học kỳ 8 môn cho Sở GD&ĐT

** Bổ sung, điều chỉnh

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

V.Kế hoạch tháng 5. 2016; Nhận xét, đánh giá;

 1. Kế hoạch tháng 5. 2016:

          * Dạy học bình thường theo PPCT.

* Dạy HĐNGLL, HN cho cả 3 khối. ( Theo chủ đề tháng)

* Tiếp tục ôn thi cho khối 12 ( sau khi khối 12 học hết chương trình sẽ chuyển sang ôn thi vào các buổi sáng) kết thúc trước ngày 30/5/2016

* Kiểm tra cuối học kỳ II cho khối 10, khối 11 theo CV chỉ đạo của Sở GD&ĐT Sơn La, chấm bài, vào điểm, báo cáo kết quả, nộp BC kết quả, nộp đề, ma trận đáp án, biểu điểm bài kiểm tra học kỳ 8 môn cho Sở GD&ĐT.

* GVBM cộng điểm, vào điểm sổ lớp, vào điểm học bạ, ký, sửa đúng quy định ( nếu có)

* GVCN cộng điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục, vào điểm sổ lớp, học bạ, điền đủ thông tin theo quy định, ký phê duyệt.

* BGH nhận xét, ký duyệt.

* Rµ so¸t l¹i mäi c«ng t¸c chuÈn bÞ cho HS líp 12 dù thi tèt nghiÖp THPT

** Bổ sung, điều chỉnh

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

   VI.Kế  họach tháng 6. 2016; Nhận xét, đánh giá;

 1. Kế họach tháng 6. 2016:

* Hoàn thành các báo cáo tổng hợp về CM báo cáo Sở GD&ĐT.

* Chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ dự thi của HS, DS HS dự thi theo cụm ( theo chỉ đạo của BGD&ĐT)

                                                     

Mộc Châu, ngày      tháng     năm 2015

                     HIỆU TRƯỞNG                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

( Phê duyệt)                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG